Make your own free website on Tripod.com


RIDING STRATEGY


SA ligtas na pagmamaneho ng motorsiklo ay nangangailangan ng parehong physical at mental skills. Kailangan mo ng physical skills para mag-operate sa bike nang maayos at makapagmanyeobra nang mabuti sa mga papalihis at paghinto.

Kailangan mo ng mental skills para maiwasan ang trapiko at mawala sa panganib. Pero ano ang pinakamahalaga? Gaano nagagamit ang pisikal sa pagmamaneho ng motorsiklo at paano ang mental?

Habang ang dami ay nakadepende sa bike, sa rider, at sa sitwasyon, naniniwala ang mga expert na ang pagmamaneho ng motorsiklo sa daan ay 90% mental at 10% physical.

Ang nagsisimula palang na mga rider ay malamang na nasentro sa physical side gaya ng mental side, maaaring 50/50, habang ang mga bihasa nang rider ay maaaring naka-focus higit sa kabuuan ng mental side:


marahil ay 95/5!


Mental Skills:

Analogy (analohiya)- Ang isang magandang halimbawa ay kung paano magtratrabaho sa pagtatali ng sapatos: hindi madali ang unang pagkatuto sa pagtatali ng sapatos.

Alam ng iyong mga kamay ang dapat na gawin. Tinatawag itong "muscle memory", at kapareho ng principal na ginagamit sa pagsakay sa motorsiklo.

Kapag na-master na ang basic physical skills, mas mahaharap na ang iyong kapaligiran. Alam ng iyong mga kamay at paa ang gagawin, na nagagawang magpahinga naman ang utak sa paggawa ng trabaho nito: 

ang pagtuklas at pag-iwas sa peligro.


Sa pagmamaneho ng motorsiklo, kailangang maunawaan ang

kahalagahan kung paano ang riding strategy. Gayundin ang istratehiya para sa kaligtasan, at ang pagiging bihasa o sanay sa mga intersection, freeway traffic, at mountain riding. 

Bawat motorcyclist ay responsanble sa kani-kanilang sariling kaligtasan at sa kanilang mga pasahero.


Safety (kaligtasan)

Posible bang ligtas ang pagsakay sa motorsiklo? Ibig sabihin ng "safe" ay "kawalan ng panganib." Laging maraming panganib ang pagsakay sa motorsiklo.

Kailangang maturuan dito na kilalanin ang mapanganib na mga sitwasyon, at ipakita ang mga paraan para mapababa ang panganib.

Nang sa gayon ma-enjoy ang motorcycling at maseguro na aabot ng napakaraming taon na masisiyasahan ka rito.