AIM & OBJECTIVES

(Plano at mga Layunin)

  


AIM  (Plano)

 

 The aim of the Council is to be, and be seen to be, the peak motorcycle rider advocacy group in PHLRC.

 (Ang layunin nito ay makita ang pag-unlad ng mga motoristang kaanib sa grupo ng PHLRC.)

 

 OBJECTIVES

 (Mga Layunin)

 

 

(Ang mga layunin ng PHLRC ay mga:)

 

 - To provide a link between motorcyclists and the government, other authorities and the general public.

 (Upang magkaroon ng ugnayan ang mga motorista sa gobyerno at sa kinauukulan sa pangkalahatang pampubliko.)

 

  - To foster a good public image for motorcycling and motorcyclists.

 (Upang makahikayat at magkaroon ng magandang imahe sa pagmomotorsiklo at bilang isa na ring motorista.)

 

 - To provide a forum for the exchange of information and ideas between member clubs.

 (Makapagbigay ng pagpupulong sa pagpapalitan ng impormasyon at ideya sa pagitan ng mga miyembro ng riders club.)

 

 - To promote improvement in all aspects of road safety concerning motorcycling.

 (Makahikayat ng magandang pagbabago sa lahat ng aspeto sa kaligtasan sa lansangan ng mga motorista.)

 

 - To promote the increased use of motorcycles for transport and recreation.

 (Makahimok ng karagdagang paggamit ng motorsiklo bilang transportasyon at bilang libangan na rin.)

 

  - To co-operate with other organizations which have similar aims and objectives.

 (Upang makipagtulungan sa ibang organisasyon na may kahalintulad na layunin at bisyon.)