Misyon at Bisyon


MISYON 

Maipalaganap ang aming nalalaman at natutunan hinggil sa mas ligtas na pagmamaneho ng motorsiklo lalo pa't marami ang naaksidente ngayon dahil lamang sa pagmo-motor. At bilang motorcycle riders, malaki rin ang maiimbag ng bawat kasapi ng samahan na lalo pang mapabilis ang paghahatid ng mga balita at mga impormasyon sa mamamayan sa pamamagitan ng mga pahayagang Remate at Bagong Toro gayundin sa internet sa pamamagitan naman ng aming website at fan page sa Facebook. Lahat ng kasapi sa PHLRC ay pinupursige naming madisplina sa pagmo-motor, pakikitungo sa bawat kasapi at paggalang sa mga opisyales nang sa gayun ay mapanatili ang magandang ugnayan at kaayusan sa loob ng samahan... susi rin ito upang magkaroon ng magandang direksyon ang PHLRC tungo sa iisang layunin upang maging huwaran sa iba pang samahan na katulad ng PHLRC. BISYON

Ang samahang katulad ng PHLRC, na may pagkakaisa at layuning makatulong sa kapwa, ay malaki ang potensyal na makatulong sa mamamayan lalung-lalo na sa mga kababayan nating nagmo-motor. At dahil ang PHLRC ay nasa media, malaki ang maitutulong ng samahan upang lalo pang mapabilis ang pagbibigay ng safety tips sa ating mga kababayan hinggil sa wastong pagmamaneho ng motorsiklo.